About Gabay

Tinatanaw, Misyon, Layunin

(Vision, Mission, Objectives)

Tinatanaw
Misyon
Layunin
Tinatanaw
Tinatanaw ng Gabay na maging isang komunidad ng tao-para-sa-kapwa na nagtataya para sa pagkamit at pagtamasa ng bawat indibidwal ng de-kalidad na edukasyon at scholarship.
Misyon
Itinataguyod ng Gabay ang pagkahubog at pagkakapatiran ng mga kasapi nito para maging daan sila sa kolektibong pagkilos ng samahan tungo sa pagpapatibay ng mga kakayahang magpapalawig sa oportunidad pang-edukasyon at pan-scholarship ng mga sektor nito--ang mga iskolar ng Ateneo at ang mga mag-aaral ng mga katuwang nitong pampublikong paaralan. Kabilang sa pagkilos ng Gabay para sa mga sektor nito ang paglinang sa kakayahang pang-akademiko nila, pagtugon sa pangangailangang pampakikipag-ugnayan o pampakikiangkop nila, at pagpapalaganap ng pagkilala sa halaga at kalagayan ng pagtaguyod ng edukasyon at scholarship sa Pilipinas.
Layunin

Ateneo Scholars - Magbigay ng suportang pang-akademiko sa mga kasapi at iskolar sa pamamagitan ng direktang serbisyong pang-akademiko, pagtulong sa kanila na maiangkop ang sarili sa komunidad ng Gabay at Ateneo, at paggabay sa kanilang pagtubong ispiritwal.

Erya Kids - Mapalawak at mapalalim ang panlipunang kamalayan ng mga kasapi, at direktang matugunan ang tawag ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pang-akademiko sa mga mag-aaral mula sa mababang pampublikong paaralan.

Gabayanos - Mabigyan ng kahandaan ang mga kasapi sa pamamagitan ng paglinang ng iba pang kasanayan at kakayahan.

Organizational Thrust

To enrich the steadfast of the Gabay community through the shaping of an organizatoin that empowers members to live out the advocacy in ever-evolving times

Organizational Goals

Scholars' Adjustment

To engage closely with the scholar community by enhancing internal communication systems and offering more opportunities for involvement in projects aimed to serve the sector.

Education Operations

To continue advancing quality education by redesigning the internal systems and the learning avenues for Erya Kids while remaining commited to the changing landscape of educadtion

Member Formation

To empower Gabayanos to be member-advocates through the formation initiatives catered to the recognition of potential and the development of skills and talents

Financial Management

To establish financial freedom in actualizing the organization's advocacy through furthering the sustainability and income-generating capabilities of the fundraising initiatives

Systems and Service Management

To utilize and enhance existing systems and protocols for better provision of assistance and resources to members and initiatives

Externalization

To fulfill the demands of the current realities of both onsite and online contexts in communicating Ateneo Gabay's advocacy for quality education to its stakeholders

Member-involvement

To simplify and strengthen data-driven initiatives in reimagining activities that promotes individual growth and group synergy rooted in the organization's advocacy